Ogłoszenie w sprawie naboru do Programu Leader100 SPORT

Leader 100 – Fundacja, operator programu LEADER100 SPORT

Dotyczy: Ogłoszenie naboru dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) na udział w programie rozwoju aktywności fizycznej i kompetencji społecznych dla dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego na lata 2021-2025, programu w pełni finansowanego ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą LEADER100 SPORT.

Fundacja edukacyjna Leader 100 – Fundacja z siedzibą w Warszawie, ul. Mrówcza 243, KRS 0000377782, NIP 7010282972, (dalej jako „Operator”) jako operator programu, na podstawie ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 31.05.2021 roku dotyczącego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2025 pod nazwą „Przez sport do kompetencji” ogłasza  nabór  na  uczestnictwo w programie LEADER100 SPORT.

1. Cel, opis i zakres programu LEADER100 SPORT

Podstawowym celem programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat (ostatni rok przedszkolny – zerówka oraz klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów (nauczycieli WF). Przy realizacji projektu planowane jest także wykorzystanie i wzmocnienie ogromnego potencjału wychowawczego rodziców poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

W ramach realizacji programu placówki oświatowe otrzymują bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł wraz z przeszkoleniem (jednodniowe 3-blokowe szkolenie w I semestrze każdego roku szkolnego, które będzie niedaleko placówek oświatowych uczestniczących w Programie, w najbliższym lub okolicznym powiecie) kadry pedagogicznej przedszkoli i szkół. Uczestnicy otrzymają również co roku bezpłatne materiały dydaktyczne pomocne w codziennych zajęciach i relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami, aby oni mogli lepiej wspierać swoje dzieci. W II semestrze każdego roku szkolnego odbędą się wizyty wsparcia w przedszkolach i szkołach z możliwością prowadzenia zajęć pokazowych z uczniami lub rodzicami. Zostanie też stworzona strona internetowa z materiałami wspierająca uczestników programu. Zajęcia Programu w przedszkolach i szkołach będą mogły być  realizowane w toku normalnych zajęć roku szkolnego.. Ukończenie szkoleń wiąże się z uzyskaniem certyfikatu dla nauczycieli, którzy w ten sposób, razem z wprowadzeniem programu w swoich klasach podniosą swoje kwalifikacje zawodowe. Program ma objąć w sumie 200 placówek oświatowych: 100 placówek z zerówkami od roku szkolnego 2021/2022 oraz 100 szkół podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

2. Warunki i kryteria uczestnictwa w programie LEADER100 SPORT i obowiązki JST

 • ➠ Rejonizacja: placówki oświatowe z zerówkami i szkoły podstawowe powinny być zlokalizowane blisko, aby uczniowie z zerówki uczestniczący w programie mogli przejść w minimum ok. 2/3 do klas pierwszych szkoły podstawowej, gdzie też będzie realizowany program. Służy to zapewnieniu ciągłości programu.
 • ➠ Uwzględnienie jednego z celów programu, aby możliwie jak największa liczba gmin i miast mogła korzystać z programu (program ogólno wojewódzki).
 • ➠ Kolejność zgłoszeń.
 • ➠ Chęć poprawy kondycji fizycznej oraz rozwoju kompetencji społecznych – dzieci i rodzin.
 • ➠ Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zerówek i nauczania początkowego.
 • ➠ Realizacja programu w ramach standardowych zajęć lekcyjnych.
 • ➠ Chęć realizacji programu przez 4 lata szkolne od roku szkolnego 2021/2022 do 2024/2025.
 • ➠ Wysłanie przez JST, która chce przystąpić do programu wniosku do Operatora (zob. załącznik).
 • ➠ Podpisanie umowy przez JST z Operatorem (wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).
 • ➠ Podpisanie umowy przez placówkę oświatową z Operatorem (wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) na użyczenie sprzętu sportowego (opcja nieodpłatnego przeniesienia własności po zakończeniu realizacji programu, z możliwością żądania zwrotu, jeśli nie zostanie wykorzystany w ramach programu). Umowy te są wymagane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

3. Termin i sposób składania wniosków:

 • ➠ Wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres poczty elektronicznej Operatora (leader100@leader100.pl)
 • ➠ Do kiedy trwa nabór wniosków ? Do końca dnia 16.08.2021 r.
 • ➠ Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu ? Do dnia 31.08.2021 r.
 • ➠ Od kiedy będzie realizowane zadanie w placówkach oświatowych – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 20.09.2021 r.

4. Procedura i przebieg konkursu:

 • ➠ Komisja konkursowa powołana przez Operatora rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi Fundacji;
 • ➠ Ostateczne wyniki naboru Operator ogłosi na stronie internetowej www.leader100sport.pl

5. Lista załączników:

Wniosek JST ws. uczestnictwa w programie LEADER100 SPORT

Celem uzyskania dalszych informacji prosimy o kontakt mailowy na adres: leader100@leader100.pl

6. Ogłoszenie i wniosek do pobrania:

Operator Programu LEADER100SPORT:

Fundacja edukacyjna Leader 100 – Fundacja
ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa

e-mail: leader100@leader100.pl

www.leader100.pl
www.leader100sport.pl

Leave a Comment