Wystartował nabór do Programu Leader100 SPORT!

Fundacja Leader100 zaprasza do wzięcia udziału w naborze do projektu Leader100 SPORT. Program przeznaczony jest dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) i dotyczy rozwoju aktywności fizycznej oraz kompetencji społecznych dzieci, rodzin i nauczycieli województwa łódzkiego w latach 2021-2025. Program w pełni finansowany jest ze środków Samorządu Województwa Łódzkiego, prowadzonego pod nazwą Leader100 SPORT.

Polska fundacja edukacyjna Leader100, jako operator Programu (dalej jako „Operator”), na podstawie ogłoszenia Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi z dnia 31.05.2021 roku dotyczącego rozstrzygnięcia czwartego otwartego konkursu na realizację zadania publicznego Województwa Łódzkiego z zakresu kultury fizycznej na lata 2021-2025 pod nazwą „Przez sport do kompetencji” ogłasza nabór na uczestnictwo w Programie LEADER100 SPORT.

1. Cel, opis i zakres Programu LEADER100 SPORT

Podstawowym celem Programu jest kształtowanie postaw społecznych poprzez wykorzystanie odpowiednich programów aktywności ruchowej dzieci w wieku 6-9 lat (ostatni rok przedszkolny (zerówka) oraz klasy I-III szkoły podstawowej) oraz zwiększenie kwalifikacji zawodowych nauczycieli, wychowawców i trenerów (nauczycieli WF). Przy realizacji projektu planowane jest także wykorzystanie i wzmocnienie ogromnego potencjału wychowawczego rodziców poprzez rozwój kluczowych kompetencji społecznych we współpracy z placówkami oświatowymi.

W ramach realizacji Programu placówki oświatowe otrzymują bezpłatnie sprzęt sportowy o wartości ok. 3500 zł. Kadra pedagogiczna przedszkoli i szkół zostanie przeszkolona (jednodniowe 3-blokowe szkolenie w I semestrze każdego roku szkolnego, które będzie niedaleko placówek oświatowych uczestniczących w Programie, w najbliższym lub okolicznym powiecie). Uczestnicy otrzymają również co roku bezpłatne materiały dydaktyczne pomocne w codziennych zajęciach i relacjach z dzieckiem i w cyklicznych spotkaniach z ich rodzicami, aby i oni mogli lepiej wspierać swoje dzieci od strony wychowawczej. W II semestrze każdego roku szkolnego odbędą się wizyty wsparcia w przedszkolach i szkołach z możliwością prowadzenia zajęć pokazowych. Zajęcia Programu w przedszkolach i szkołach będą mogły być realizowane w toku normalnych zajęć roku szkolnego. Ukończenie szkoleń wiąże się z uzyskaniem certyfikatu dla nauczycieli, którzy w ten sposób, razem z wprowadzeniem Programu w swoich klasach, podniosą swoje kwalifikacje zawodowe.

Program ma objąć łącznie ok. 200 placówek oświatowych: 100 placówek z zerówkami od roku szkolnego 2021/2022 oraz 100 szkół podstawowych od roku szkolnego 2022/2023.

2. Warunki i kryteria uczestnictwa w Programie LEADER100 SPORT i obowiązki JST

 • Rejonizacja: placówki oświatowe z zerówkami i szkoły podstawowe powinny być zlokalizowane blisko, aby uczniowie z zerówki uczestniczący w Programie mogli przejść w minimum ok. 2/3 do klas pierwszych szkoły podstawowej, gdzie też będzie realizowany Program. Służy to zapewnieniu ciągłości Programu.
 • Uwzględnienie jednego z celów Programu, aby możliwie jak największa liczba gmin i miast mogła korzystać z Programu (program ogólnowojewódzki).
 • Kolejność zgłoszeń.
 • Chęć poprawy kondycji fizycznej oraz rozwoju kompetencji społecznych – dzieci i rodzin.
 • Chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych nauczycieli zerówek i nauczania początkowego.
 • Realizacja Programu w ramach standardowych zajęć lekcyjnych.
 • Chęć realizacji Programu przez 4 lata szkolne od roku szkolnego 2021/2022 do 2024/2025.
 • Wysłanie przez JST, która chce przystąpić do Programu wniosku do Operatora (zob. załącznik).
 • Podpisanie umowy przez JST z Operatorem (wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi).
 • Podpisanie umowy przez placówkę oświatową z Operatorem (wymóg Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi) na użyczenie sprzętu sportowego (opcja nieodpłatnego przeniesienia własności po zakończeniu realizacji Programu, z możliwością żądania zwrotu, jeśli nie zostanie wykorzystany w ramach Programu). Umowy te są wymagane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

3. Termin i sposób składania wniosków:

 • Wnioski składa się w wersji elektronicznej za pośrednictwem e-maila na adres poczty elektronicznej Operatora (leader100@leader100.pl).
 • Do kiedy trwa nabór wniosków? Do końca dnia 16.08.2021 r. 
 • Kiedy jest planowane rozstrzygnięcie konkursu? Do dnia 31.08.2021 r.
 • Od kiedy będzie realizowane zadanie w placówkach oświatowych – realizacja może rozpocząć się nie wcześniej niż 20.09.2021 r.

4. Procedura i przebieg konkursu

 • Komisja konkursowa powołana przez Operatora rozpatrzy nadesłane zgłoszenia oraz przedstawi swoje stanowisko wraz z uzasadnieniem do ostatecznego zatwierdzenia Zarządowi Fundacji.
 • Ostateczne wyniki naboru Operator ogłosi na stronie internetowej www.leader100sport.pl.

5. Lista załączników

Wniosek JST ws. uczestnictwa w Programie LEADER100 SPORT

LEADER100-SPORT-OGLOSZENIE-INSTRUKCJE-I-WNIOSEK-DO-UCZESTNICTWA-W-PROGRAMIE-2Pobierz

Operator Programu LEADER100 SPORT:

Fundacja edukacyjna Leader100

ul. Mrówcza 243, 04-697 Warszawa

e-mail: leader100@leader100.pl

www.leader100.pl

www.leader100sport.pl

Leave a Comment